Fixed Mag

KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH P.A Việt Nam

NGÀNH HÀNG

Công Nghệ

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

2017

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu. .

Đào tạo kỹ năng/ quản trị khủng hoảng cho đội ngũ nhân sự P.A Việt Nam.