Đại Học Luật – Đại Học Huế

Khách hàng

Đại học Luật – Đại học Huế

Ngành Hàng

Giáo dục

Thời Gian Triển Khai

2016 – 2018.

Nội Dung Triển Khai

Tư vấn và sản xuất nội dung truyền thông.