From Dịch vụ của Wave Media

e

Dịch vụ Quản trị thương hiệu

e
Wave Media cung cấp các giải pháp Quản trị thương hiệu phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh:
– Xây dựng nhận diện thương hiệu
– Củng cố thương hiệu
– Phòng tránh và xử lý khủng hoảng
– Truyền thông trách nhiệm xã hội
– Truyền thông nội bộ
– Truyền thông với đối tác, nhà đầu tư